งาน

หัวข้อ | อาดูโน่มินิโปรเจ็กต์
รายละเอียด | ได้จัดทำโครงงานชื่อเครื่องตรวจสอบไฟไหม้โดยทำหน้าที่ เขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา C และ C++ เชื่อมต่อวงจร ARDUINO และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
วันที่ | 08 / 12 / 2020

Arduino Mini Project

ดูผลงานของผม